08 Ağustos 2017

Anonim mi ? Limited mi ?

Ticaret hayatına gireli bir seneyi geçmesine rağmen Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK); hâlâ gündemimizi korumakta. Şirket kurmak isteyen bir girişimci iseniz bu konu gündeminizde olmalıdır. Çünkü 6102 sayılı yeni TTK gereğince iki sermaye şirketi arasında farklı avantajlar ve dezavantajlar mevcut. Bizlerin de en çok cevapladığımız soruların başında yer alan hangi sermaye şirketini kurmanın avantajlı olduğudur. Başlıklar halinde bilgi verelim.

Kamu Borçlarından Sorumluluk

Limited Şirketler için : Ortağın kamu borçlarından sorumluluğu vardır. Şirketin Vergi, SGK primi borçlarının tahsil edilemeyen kısmından tüm malvarlığıyla sorumludur. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 35. Maddesi'ne göre; Ltd'den tahsil edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılankamu borçları için şirket ortakları sermaye payı oranları ölçüsünde sorumlu tutulabilecektir.

Anonim Şirketler için :
Ortağın kamu borçlarından sorumluluğu yoktur. Anonim Şirketlerde ortağın vergi, SGK ve şirketin diğer borçlarından dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Tek sorumluluğu taahhüt ettiği sermaye borcunu ödemesidir. Ortaklar sadece şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile Şirkete karşı sorumludurlar.Sermaye borcunu ödeyen ortağın kamu borcu dahil hiçbir borçtan sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ortak Sayısı

Limited Şirketler için : Tek ortaklı şirket olabilir. Ortak sayısı 50'yi geçemez.

Anonim Şirketler için : Tek ortaklı şirket olabilir. Ortak sayısında bir sınırlama yoktur.

Sermaye

Limited Şirketler için : 10.000 TL Esas sermaye ile kurulabilir.

Anonim Şirketler için
: Asgari 50.000 TL Esas sermaye ve 100.000 TL Kayıtlı sermaye ile kurulabilir.

Yönetim Organları

Limited Şirketler için : GK + Müdür/Müdürler Kurulu

Anonim Şirketler için : GK + Yönetim Kurulu

Halka Açılma

Limited Şirketler için : Halka açılma imkanı yoktur.

Anonim Şirketler için :
Halka açılma imkanı vardır.

Pay Devri ve Vergi İstisna Durumu

Limited Şirketler için : Pay devrine ilişkin yazılı sözleşmenin hazırlanması ve bu Sözleşmenin noterce onaylanması, Pay devrinin şirket genel kurulunca onaylanması", "Pay devrinin ticaret siciline tescili", "Pay devrinin şirket pay defterine kayıt edilmesi" gerekmektedir. Şirket hissesi kaç yıl sonra satılırsa satılsın elde edilen kazanç gelir vergisine tabi. Gerçek kişi şirket ortağının payını 2 (iki) yıldan fazla elde tutulup satması halinde ortaklık paylarının satışından doğan kazanç, GVK Mükerrer 80. Maddesinin 4. bendine göregelir vergisine tabi olmakta olup, muafiyet söz konusu değildir.

Anonim Şirketler için : Sermaye payınındevri daha kolay, noterden onaylanmasına gerek yok. Ortak sahip olduğu hisseyi devretmek istediğinde ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa hisse devri sözleşmesi ile devredebilir.Hisseler karşılığında hisse senedi basılmış veya geçici ilmühaber çıkartılmış ise bunlar ciro edilerek devredilebilir. Noter huzurunda devir şart değildir. Devirler ticaret siciline tescil edilmez.Şirket pay senedinin 2 yıl geçtikten sonra satılması durumunda elde edilen kazanç tutarı vergiye tabi değil. Gerçek kişi şirket ortaklarının AŞ pay senetlerini 2 (iki) yıldan fazla elde tuttuktan sonra satmaları halinde doğan kazanca vergi istisnası tanınmaktadır.

Yorum Yap


Gelen Yorumlar