08 Ağustos 2017

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Nasıl Avantajlar Sağlar?

Yatırım teşvik belgesi; Yatırımcıların kaynaklarını katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla diğer bir ifadeyle yatırımları teşvik etmek için düzenlenen belgeye Yatırım Teşvik Belgesi denilmektedir.

Yatırım cinsleri; Yatırım Teşvik Belgesini yapacağınız komple yeni yatırımlar için alabileceğimiz gibi mevcut yatırımlarınızın büyütülmesi, modernizasyonu, ürün çeşitlendirmesi ve entegrasyonu için de düzenlenebilir.

İthal kullanılmış komple tesis yatırımı; Kullanılmış Komple Tesisler proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenerek ithal edilebilir ve teşvik unsurlarından yararlanabilir.

Yatırımlarda kullanılmış makine ve teçhizat ithali;
İthalat Mevzuatı çerçevesinde ithali mümkün olan makine ve teçhizat teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir ve teşvik unsurlarından yararlanabilir.

Yatırım teşvik belgeli yatırımlara sağlanacak destek unsurları
Asgarî sabit yatırım tutarının üzerindeki yatırımlar (bazı yatırım konuları hariç) bölgesel ayrım yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile katma değer vergisi (KDV) istisnasından yararlanırlar.

Yatırım teşvik uygulamalarında bölgeler ve destekler
İllerimiz sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak dört gruba ayrılmıştır. Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konuları her bir il grubunun yatırım potansiyeli ve rekabet gücü dikkate alınarak belirlenmiştir.

Katma değer vergisi istisnası ve Gümrük vergisi muafiyetine ilave olarak;

I inci ve II nci bölgelerde;
Vergi indirimi,

Sigorta primi işveren hissesi desteği,
Yatırım yeri tahsisi,

III üncü ve IV üncü bölgelerde;
Vergi indirimi,
Sigorta primi işveren hissesi desteği,
Yatırım yeri tahsisi,
Faiz desteği, desteklerinden yararlanabilir.

Büyük ölçekli yatırımlara;
Gümrük vergisi muafiyeti,
KDV istisnası,
Vergi indirimi,
Sigorta primi işveren hissesi desteği,
Yatırım yeri tahsisi, uygulanabilir.

Yorum Yap


Gelen Yorumlar