08 Ağustos 2017

Apartmanlar ve Serbest Meslek Makbuzu ?

Mali ve Sosyal güvenlik mevzuatındaki yakından takip edip, hata yapmak istemeyen apartman yönetimleri Mali Müşavirler ve Avukatlar ile devamlı olarak çalışma gereksinimi duymaktadırlar. Vergi kaydı açık olmayan apartmanlara kesilecek hizmet bedellerinden stopaj kesintisi yapılabilme durumu ve bu kesintileri ne şekilde beyan edileceği tartışma konusu olabilmektedir.

Konu ile ilgili Antalya Vergi Dairesinin yayınlamış olduğu Özelgeyi (Müktezayı) paylaşmak istiyorum.

AYI : B.07.1.GİB.4.07.16.01/GVK.ÖZ.07.162/
KONU : Site yönetimi tarafından muhasebeciye yapılan Ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.
İLGİ : .... tarihli dilekçeniz

İlgide kayıtlı dilekçenizde; sitenizin kiralık işyeri ve banka mevduatı gibi vergi kaydını gerektirecek bir durumu bulunmadığından kurumlar vergisinden istisna olduğunu, gelirinizin sadece üye aidatları olduğunu, sitenizde kapıcı çalıştırdığınızı, bundan sonra üye aidatlarınızın ve muhtelif gider evraklarınızın takibi ile kapıcınızın SSK işlemlerinin takibini muhasebeciye yaptıracağınızdan, muhasebeciye ödeyeceğiniz ücrete istinaden muhasebeci tarafından serbest meslek makbuzu düzenleneceğini belirterek, bu konuyla ilgili stopaj mükellefiyeti açtırmanız gerekip gerekmediği konusunda özelge talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94. maddesinde; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar

2-Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (4369 sayılı Kanunun 81/C-8 maddesiyle değiştirilen ve 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);

b)Diğerlerinden %20” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Vergi Kesenlerin Sorumluluğu başlıklı 11 inci maddesinde; yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar.

Bu sorumluluk bunların ödedikleri vergilerden dolayı asıl mükelleflere rücu etme hakkını kaldırmaz hükmü amirdir.

Bu açıklamaya göre, site yöneticilikleri tevkifat uygulamasında “sair kurum” olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, site yönetiminiz tarafından muhasebeciye yapılan ödemelerde %20 gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup, site yöneticiliğinin de bu tevkifat uygulaması nedeniyle stopaj mükellefiyeti açtırması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yorum Yap


Gelen Yorumlar